Statut Świetlicy


S T A T U T

               ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

               ORAZ PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO W ZDUNACH.

 &1
 
 

Świetlica socjoterapeutyczna oraz punkt konsultacyjno- informacyjny działają na podstawie:

 

1.Ustawy o systemie oświaty z dn.07.09.1991 roku. /Dz. U. z 1996 r. Kr. 67/

 

2.Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10.1982 wraz z nowelizacją z dnia 1 sierpnia 1997 roku.

 

3.Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 roku.

 

4. Niniejszego statutu.

 
&2

1. Świetlica jest niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą prowadzącą działalność profilaktyczno – socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży.

 

- z rodzin z problemem uzależnień
- z rodzin dysfunkcyjnych.

 

2. Świetlica działa na obszarze miasta i gminy Zduny, a jej siedzibą jest lokal przy ul. Sienkiewicza 9.

 

3. Organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Zduny. On też zapewnia lokal i środki na utrzymanie Świetlicy z budżetu Gminy, z dotacji i darowizn.


&3

1. Pobyt w świetlicy jest bezpłatny i oparty na zasadach dobrowolności.

 

2. Zasady przebywania w świetlicy i sposób korzystania z pomieszczeń jej wyposażenia określa regulamin świetlicy.

 

3. Świetlica zapewnia wychowankom:

- poczucie bezpieczeństwa.

- oddziaływania wychowawcze i wspierające rozwój psychofizyczny dziecka.

- opiekę w trakcie zajęć.

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i oddziaływania wpływające na sytuację psychologiczną dziecka.

- systematyczne oddziaływania socjoterapeutyczne.

 - stymulację funkcji poznawczych dziecka

 &4

1. Świetlica realizuje następujące cele i zadania:

- wspomaga i stymuluje indywidualny rozwój wychowanka oparty na pozytywnych wartościach (takich jak: prawda, szczerość, uczciwość…),

- uczy umiejętności życia w grupie.

- rozwija zainteresowania i uzdolnienia.

- wspomaga dojrzewanie emocjonalne.

- uczy alternatywnych, zdrowych form spędzania wolnego czasu,

- informuje o środkach uzależniających,

- stwarza środowiskowe dzieciom i młodzieży z problemem alkoholowym,

- udziela świadczeń w zakresie promocji zdrowia i psychoprofilaktyki,

-świetlica może prowadzić działalność mającą na celu specjalistyczne szkolenia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i dysfunkcjom rodzinnym.

 

2. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych, realizuje następujące zadania:

- udziela informacji, porad i konsultacji w zakresie uzależnień,

- organizuje szkolenia wspierające lokalne inicjatywy związane z kształtowaniem zachowań prozdrowotnych, związanych z profilaktyką problemów alkoholowych,

 

   &5

1. Świetlicą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz kierownik świetlicy.

 

2. Kierownika świetlicy powołuje i zawiera z nim umowę o zarządzanie Burmistrz Gminy i Miasta Zduny, na wniosek Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania problemów Alkoholowych.


&6

 

Do zadań kierownika świetlicy należy w szczególności:

 

1. Organizowanie pracy świetlicy w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń psychoprofilaktycznych i socjoterapeutycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zawartych umowach.

 
2. Współpracowanie z instytucjami wspierającymi prawidłowe funkcjonowanie rodziny.

3. Należyta gospodarka mieniem Świetlicy.

 

4. Bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych.

 

5. Organizowanie pracy podległego personelu.


 
&7

Środki pieniężne przeznaczone na finansowanie działalności świetlicy i jej jednostek organizacyjnych określane są każdego roku w preliminarzu wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Zduny zatwierdzanego przez Radę Miejską Zdun.
 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Ankieta
 
Nie dodano jeszcze żadnych ankiet!


Reklama
 
 
Dziś stronę odwiedziło 1 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=